Syften och tänkta vinster med det ämnesövergripande projektet

I det ämnesövergripande projektet jag och Helena just nu ligger i startgroparna inför, vars bakgrund jag redogjort för i detta tidigare inlägg, har vi naturligtvis ett antal program- och ämnessyften. Dessa är att uppfylla åtminstone nedanstående av Skolverkets angivna innehåll kurserna Fysik 1 och Kemi 1:

 • Kunskaper om kemin/fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas (gemensam förmåga i båda kurserna)
 • Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid

Vidare finns även programmål (för, i vårt fall, Naturvetenskapsprogrammet) som undervisningen ska uppfylla över tid. Det vi tror att programmålet om vetenskapligt förhållningssätt kan uppfyllas:

”Att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt är en viktig del av utbildningen. För begreppsutvecklingen är eleverna beroende av att se samband, både inom och mellan ämnen och mellan teori och verklighet.”

Dessa syften tror vi kan omsättas i följande vinster i nedanstående perspektiv.

Programperspektiv

 • Träning i naturvetenskapligt tänkande och vetenskapligt arbetssätt
 • Högskolesamarbete, högskoleförberedande
 • Verklighetsförankring av skolkurserna

Elevperspektiv

 • Intressantare kopplingar mellan ämnena fysik och kemi, jämfört med helt separat undervisning
 • Breddning av kunskap
 • Mer motiverade lärare
 • En uppgift bedöms i flera ämnen

Lärarperspektiv

 • En uppgift bedöms i flera ämnen
 • Lära sig nytt ämnesstoff, fortbildande (t ex i samband med studiebesök)
 • Fortbildande även i användandet av Google-miljön i en ”större situation” (elever delar såväl rapporter som reflexioner med oss, som vi kommenterar)
 • Fortbildande även i planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av ett projekt

En personlig reflexion är att det ser ganska mycket ut, och även om inte allt uppfylls i den grad vi önskar kommer så är vår hypotes att det kommer bli en bättre kvalitet för en mindre arbetsinsats. Om allt detta faller väl ut är vår förhoppning att det kan påverka arbetssättet för fler klasser och och lärare / lärarkategorier.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.