En studie i ämnesövergripande projekt – bakgrund

Jag har nu varit matematik- och fysiklärare på gymnasiet i precis 10 år. Jag själv, och många av mina skolledare, har haft en uttalad ambition till samarbete mellan olika ämnen. Det har varit allt från ganska så krystade former (”läs kursplanerna, försök att hitta så många beröringspunkter som möjligt och planera era kurser helt utifrån detta”, var de centrala direktiv som gällde på en mindre skola) till att hitta enstaka beröringspunkter som del i ett moment, men ändå med en förståelse för respektive ämnes särart (mer informella samarbeten på en större skola). Min erfarenhet är att dessa samarbeten till trots, säger sig inte eleverna uppleva det samarbete som vi har eftersträvat. På frågor i utvärderingar i stil med ”Samarbetar dina lärare med varandra?” blir det ofta svar med låga värden.

Min tanke kring detta är att eleverna inte märker i tillräckligt stor utsträckning att det faktiskt sker ett samarbete mellan ämnena. Vi har gjort en insats med, en kanske, låg verkningsgrad. Den låga verkningsgraden är i alla fall beträffande elevernas medvetenhetsgrad, inte nödvändigtvis i inlärningen.

Matematiken och fysiken (alltså de ämnen jag själv undervisar i) har lyckligtvis många beröringspunkter. Det har gör att det är lätt att referera till ett moment i det ena ämnet, för att få en bättre förståelse för det andra. Det upplever jag att eleverna har haft stor nytta av i sin inlärning. Här har också ”samarbetet med mig själv” blivit tydligt för eleverna, vilket även alltså gett ett bra resultat. En rimlig hypotes skulle då vara att lämpligt valda samarbetsområden mellan två andra ämnen, skulle ge eleverna nytta i inlärningen även där.

I samband med ett projekt i en konstellation bland skolans förstelärare, har vi nu fått i uppdrag att genomföra en studie i hur inlärning påverkas av olika parametrar. Det kan egentligen vara vilka undervisningsparametrar som helst, och det som låg närmast till hands för mig och kollegan Helena Lennholm var just ett ämnesövergripande samarbete kring en klass i ett gemensamt område i våra respektive ämnen: fysik och kemi. Syftet med projektet är att ”göra analyser för att grunda pågående förändringsarbete”.

Denna studie ska ”planeras, genomföras, analyseras och dokumenteras” och vara klar under innevarande läsår. Syftet med just vår studie är dels att undersöka hur vårt uttalade och tydliga samarbete kring ett givet område påverkar elevernas inlärning och attityd till vårt gemensamma ämnesområde, och dels undersöka om attityden till samarbetsprojekt bland kollegerna förändras under vårt arbetes gång.

Jag kommer att publicera löpande dokumentation på bloggen under kategorin Fysik-kemi samarbete

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.